czwartek, 31 marca 2016

O segregacji post nr 2 :)


Tak sobie pomyślałam, że może kogoś zainteresuje poniższy email :)


Mój email który napisałam do ministerstwa środowiska:
W gronie znajomych mieliśmy ostatnio dyskusję czy śmieci niesegregowane odbierane z naszych domów, są segregowane przez firmy wywożące śmieci. Osoby które tak uważały, mówiły że płacąc więcej za wywóz śmieci "opłacają" ich segregacje na wysypiskach. Ponieważ się z tym nie zgadzałam zadzwoniłam do firmy która zajmuje się wywozem śmieci w mojej gminie. Otrzymałam odpowiedź, że śmieci zmieszane trafiają bezpośrednio na wysypisko, a niedługo będą trafiały do spalarni, i segregowane nie są. Mam pytanie jak to wygląda na skale krajową. Czy zależy to od gminy/ miasta, czy sytuacja wygląda raczej tak jak w mojej gminie?

Odpowiedź na mojego emaila:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 lutego br. w sprawie segregacji odpadów uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych, tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oznacza to, że każda z gmin organizuje system gospodarowania odpadami we własnym zakresie i zgodnie z nim oraz przepisami prawa prowadzi odbieranie odpadów komunalnych. W związku z tym biorąc pod uwagę dostępne instalacje do przetwarzania odpadów sposób zagospodarowania odpadów komunalnych może się różnić między gminami.
Gospodarka odpadami powinna w pierwszej kolejności stanowić realizację ustanowionej na poziomie Unii Europejskiej hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Z punktu widzenia ww. hierarchii, termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii można umiejscowić jako metodę preferowaną przed unieszkodliwianiem odpadów poprzez składowanie lub spalanie bez odzysku energii, ale zdecydowanie mniej korzystną niż zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, czy poddanie odpadów recyklingowi. Termiczne przekształcane odpadów z odzyskiem energii powinno być zatem uznawane jako sposób na ograniczenie ilości odpadów poddawanych unieszkodliwieniu, w tym w szczególności poprzez składowanie, ale nie powinno być stosowane przed recyklingiem lub negatywnie wpływać na podejmowane działania w zakresie recyklingu.
Sposób postępowania z odpadami zależy od ich właściwości. Zatem w zależności od właściwości odpadów można poszukiwać alternatywnych metod, ale nie jest możliwe wskazanie jednej uniwersalnej metody, która byłaby optymalna dla wszystkich rodzajów odpadów. Zatem należy stosować ogólne zasady, m.in. wskazaną powyżej zasadę przestrzegania hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Jeśli odpady nadają się np. do recyklingu, który jest położony wyżej w hierarchii, to należy odpady poddać recyklingowi. Jednak w przypadku niektórych odpadów, np. palnych odpadów niebezpiecznych, spalanie odpadów jest dobrą metodą ich zagospodarowania. Podobnie jest w przypadku spalania zmieszanych odpadów komunalnych z odzyskiem energii, gdyż jest to z pewnością lepsza metoda niż mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, które jest zaliczane do unieszkodliwiania odpadów, czyli metodą położoną najniżej
w hierarchii.
W związku z powyższym, odpady niesegregowane trafiają na składowisko odpadów lub są spalane. Wcześniejsze segregowanie odpadów przed przekazaniem ich do spalarni lub na składowisko nie pozwala na wyciągnięcie ze strumienia odpadów wszystkich surowców wtórnych. Dlatego też niezwykle ważne jest selektywne zbieranie odpadów w podziale na frakcje ustalone przez gminę. W celu zwiększenia strumienia odpadów zebranych selektywnie w resorcie środowiska przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który narzuci minimalne wymagania w zakresie selektywnego zbierania.
Natomiast wyższa stawka za odpady niesegregowane nie stanowi "opłacenia" ich segregacji na składowisku, lecz jest to rodzaj kary za nieprzestrzeganie wymogu selektywnego zbierania.
W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt.
z poważaniem
M..... K.....
starszy specjalista

Departament Gospodarki Odpadami
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2 komentarze:

  1. No właśnie.
    Swoją drogą, zastanawiam się, czy urzędnicy muszą kończyć jakieś kursy nowomowy zanim zostaną zatrudnieni? Bo przecież to pismo trzeba czytać kilkukrotnie, by zrozumieć.

    OdpowiedzUsuń